Knepigt att kvitta lön

Om en anställd lämnar sin anställning ensidigt utan att iaktta hela eller delar av sin uppsägningstid kan det orsaka arbetsgivaren stor skada och olägenhet. I kollektivavtal med LO infördes i våras en regel som kommer att underlätta för arbetsgivaren att få ersättning för den skada som uppkommer. Den gamla regeln medgav endast ersättning om arbetsgivaren kunde påvisa att skada uppkommit och specificera skadans storlek. Med den nya regeln (§ 3 Mom 8) har arbetsgivaren inte skyldighet att betala lön för tid då arbete inte utförs på grund av otillåten frånvaro och arbetsgivaren har därutöver rätt att kvitta krav enligt den nya regeln från slutlön.

Följande lydelse har införts:
Arbetstagare, som slutar sin anställning utan iakttagande av uppsägningstid, går förlustig innestående medel för den del av uppsägningstiden som inte iakttagits, dock högst med ett belopp motsvarande garanti per timme under 14 dagar.

Anmärkning:
Observera att sk förbehållsbelopp (beneficium,-besked) från Kronofogdemyndigheten i det län där arbetstagaren är bosatt måste inhämtas.

Hur går man tillväga?
Arbetsgivaren måste meddela den anställde att arbetsskyldighet föreligger under uppsägningstiden. Därefter hart arbetsgivaren inte skyldighet att betala lön för tid då arbete inte utförts pga olovlig frånvaro. Arbetsgivaren medges rätt till kvittning enligt nya regeln, med regler som kronofogdemyndigheten beslutar om. För att få besked om förbehållsbeloppet ska du som arbetsgivare skicka in en skriftlig ansökan till Kronofogemyndigheten.

>>Läs mer här