Nya avtal kring arbetstagares uppfinningar

Det har sedan lång tid tillbaka funnits avtal för tjänstemän på den privata sektorn om arbetstagares uppfinningar. Under 2014 sade PTK upp avtalet om arbetstagares uppfinningar och under våren 2015 har partnerna förhandlat om nya avtal och en ny uppgörelse träffades 1 juli. Det nya avtalet börjar gälla 1 december 2015.

Äganderätten till uppfinningar, som tillkommit med utnyttjande av ett företags resurser, ska tillfalla företaget. Anställda är samtidigt berättigade till skälig ersättning för uppfinningar. Frågan om sådan ersättning uppstår framför allt när en uppfinning tillkommit vid sidan av arbetstagarens normala arbetsuppgifter och/eller har ett särskilt högt värde. Det nya avtalet innebär i korthet att ersättningsbeloppen höjs och att tidsfristerna för att väcka talan om ersättning för en uppfinning börjar nu löpa från det att patentansökan gjorts. Man har också överenskommit regler om en skiljenämnd som ska döma i tvister.

– Vi utgår från att båda avtalen kommer att antas i alla branscher och få ett brett genomslag i den praktiska tillämpningen så att det blir klart för både företag och tjänstemän när och hur konkurrensklausuler kan användas, framhåller både Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren och PTK:s förhandlingschef Niklas Hjert.

>>Läs originalartikeln