Social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som kommer att träda i kraft 31 mars 2016. Syftet med föreskriften är att främja god arbetsmiljö och förebygga risk på grund av organisatoriska eller sociala förhållanden i arbetsmiljön. I och med detta upphävs också 3 förskrifter från 1980, och tidigt 1990-tal vars innehåll nu anses ersättas av denna föreskrift. Bakgrunden är att människor inte ska behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet.

Föreskrifterna som tagits fram konkretiserar arbetsmiljölagen, som är en generell lagstiftning, och förtydligar samt kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva. Tydligare regler ska göra det lättare för arbetsgivare att göra rätt samt stärker rättssäkerheten på området. Forskning visar att förebyggande arbete med organisatoriska och sociala frågor kan främja produktiviteten och kreativiteten i en organisation. Dessutom minskas, med stor sannolikhet, antalet sjukdomsfall och sjukskrivningar som är förknippat med höga kostnader för både arbetsgivare och samhälle.

  • I den nya föreskriften finns kraven att chefer och arbetsledare skall ha kunskaper inom hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning samt kränkande särbehandling.
  • Det ställs krav på att det ska finnas mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som syftar till att främja hälsa samt att målen ska öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Om man har fler än 10 arbetstagare ska målen vara skriftliga.
  • Befogenheter och arbetsuppgifter som tilldelas arbetstagare får inte ge upphov till ohälsosam arbetsbelastning, vilket innebär att resurser ska anpassas till kraven i arbetet.
  • Arbetsgivaren får nu krav på sig att vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagaren.
  • Kränkande särbehandling ska inte accepteras i verksamheten och arbetsgivaren skall klargöra detta samt vidta åtgärder som motverkar förhållanden i arbetsmiljön som kan leda till kränkande särbehandling.

Föreskrifterna gäller samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning, och den som hyr in arbetskraft likställs som arbetsgivare. Normalt omfattas personer som genomgår utbildning eller är under vård i anstalt av arbetsmiljöregler, något som inte tillämpas i dessa föreskrifter. Arbetsmiljöverket kommer nu att ta fram en vägledning som ger arbetsgivare konkreta råd och exempel för tillämpning av föreskrifterna.

>> Läs originalartikeln här

>> Läs föreskriften här